General Conditions

Algemene verkoopvoorwaarden Room 4 Room

1 - TOEPASSINGSGEBIED

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan of elke bestelling geplaatst via de website www.room4room.nl  en www.room4roomhome.com

 Voor de aankoop van produkten die geleverd moeten worden in Nederland, België, Duitsland en Engeland (hierna "de producten" genoemd). Bij bevestiging van de bestelling door de koper aanvaardt deze laatste zonder voorbehoud onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, die gelden boven alle vorige versies of specificaties uitgaande van de koper, met inbegrip van de specificaties overgemaakt via e-mail.

2 - BESTELLINGEN

2.1 Productaanbod

De producten worden zo juist mogelijk voorgesteld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Tussen de geleverde producten en de producten voorgesteld op de website kunnen verschillen bestaan, in het bijzonder bij de artisanale producten, waarvan de gelijkvormige productie niet volkomen gegarandeerd kan worden of waaraan aanpassingen gebeurd zijn die te maken hebben met de technische of technologische vooruitgang. Aangezien deze verschillen geen essentiële kenmerken van de producten betreffen noch hun kwaliteit beïnvloeden, geven ze geen recht op een annulering van de bestelling of een weigering van de levering. Daar een perfecte voorstelling van de producten op de website en/of in de catalogi niet gegarandeerd kan worden, in het bijzonder door de verschillende kleurweergave door de navigatiesoftware en/of de beeldschermen, kan Room4Room  niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onnauwkeurigheid van de foto's op de website.

2.2 Aanvaarding van de bestelling

Zodra de bestelling bevestigd is, is ze definitief voor de koper. Voor Room4Room vanaf de bevestiging van de betaling en de bevestiging van de opname van de bestelling.

2.3 Bestelminimum

Room4Room stelt een minimum bestelbedrag in. Dit minimumbedrag heeft enkel tot doel de kosten van elke bestelling te dekken en ons toe te laten u een zo rijk mogelijk decoratie-aanbod te blijven voorstellen.

3 - PRIJS / BETALING

3.1 Prijs van de producten

De prijzen van de producten zijn opgegeven in euro's, belastingen gekoppeld aan de verkoop van de producten, waaronder de BTW, inbegrepen.

3.2 Leveringskosten

Uw meubels worden geleverd door een transporteur of via pakket. Het type transport zal per email gemeld worden bij uw bestelling. 

3.3 Betaling

Betalingen kunnen uitsluitend in euro gebeuren. Het volledige bedrag dient op het ogenblik van de bestelling betaald te worden.

De betalingen met bankkaart worden beveiligd .De bankgegevens van de koper die met bankkaart betaalt, worden niet bewaard door Room4Room.

Op de bestellingen die pas na bevestiging van betaling in aanmerking genomen werden, is geen korting of strafbeding voor vertraging van toepassing.

Betaling met PayPal 
PayPal is een beveiligd betaalmiddel dat u toelaat snel uw artikelen te betalen zonder uw bankgegevens te moeten vrijgeven aan de verkoop-websites. Het volstaat inderdaad deze opgegeven te hebben bij het aanmaken van uw PayPal account. Ze worden dan voor eens en voor altijd gecodeerd en beveiligd.Indien u al over een PayPal account beschikt, kunt u deze op onze website gebruiken om snel en in alle veiligheid uw aankopen te betalen.Indien u geen PayPal account hebt, kunt u toch dit betaalmiddel kiezen. Op het ogenblik van de betaling wordt u dan doorgezonden naar een PayPal webpagina waarop u uw bankgegevens kunt invoeren [en kunt kiezen om al dan niet een PayPal account aan te maken].

3.4 Facturatie

De factuur opgesteld voor de koper vermeldt de inlichtingen die deze laatste in zijn klantenaccount ingevuld heeft. De koper kan deze gegevens wijzigen bij elke nieuwe bestelling geplaatst via de site.

4 - LEVERING

4.1 Leveringsvoorwaarden 

Wanneer u uw bestelling plaatst, wordt u de wijze van levering (door een transporteur of via pakket) per email meegedeeld.

Levering via pakket:De levering van uw bestelling zal gebeuren door een transporteur gespecialiseerd in expresleveringen. Nadat uw goederen voor verzending zijn klaargemaakt, dient een transporteur zich bij u aan. De pakjes worden aan uw voordeur geleverd. De prijzen zijn exclusief levering op een verdieping en exclusief installatie. 
Uw bestelling wordt via pakket geleverd binnen 10 werkdagen na de datum die bij de bestelling vermeld werd op de pagina "Beschikbaarheid".

Levering door transporteur:De levering van uw bestelling zal door een transporteur uitgevoerd worden die gespecialiseerd is in de levering van meubels. Uw meubels zullen in een deken gewikkeld of in karton verpakt zijn of op een pallet staan, met het oog op een maximale bescherming. Onze leveringsdienst neemt contact met u op om een leveringsdatum af te spreken binnen de termijn vermeld op uw besteloverzicht.
Opgelet: voor u bestelt, dient u te controleren of de door u bestelde producten, in het bijzonder voor wat betreft de afmetingen en het volume, via de toegangswegen op de gewenste plaats geleverd kunnen worden.
Uw artikels worden geleverd na afspraak.

Wanneer u uw bestelling online plaatst, wordt u een indicatieve leveringsdatum meegedeeld.en zal onze leveringsdienst  met u contact opnemen, om een afspraak te maken.

Op de offerte aanvaard door de koper en Room4Room dient de koper de hindernissen voor een levering via de normale toegangswegen (trappen, lift, deuren op de overloop) op de bestelbon te vermelden en ze te herhalen aan de transporteur. 
Voor hij bestelt, dient de koper te controleren of de door hem bestelde producten, in het bijzonder voor wat betreft de afmetingen en het volume, via de toegangswegen op de gewenste plaats geleverd kunnen worden.

Indien de transporteurs van Room4Room de producten niet op de overeengekomen datum kunnen leveren, door afwezigheid van de koper of gebrek aan informatie over de noodzaak van specifieke leveringsmiddelen, kan Room4Room bijkomende leveringskosten aanrekenen en/of de bestelling annuleren.
De risico's van het product gaan op de koper over bij levering of bij de eerste aanbieding van de producten door de transporteurs van Room4Room op de met hen overeengekomen leveringsdatum.

Indien de producten van eenzelfde bestelling op verschillende data beschikbaar zijn, zal Room 4 Room aan de koper voorstellen, zijn bestelling op te splitsen. Ingeval van opgesplitste levering zal de deelname in de leveringskosten bedoeld in punt 3.2. toegepast worden op elk deel van de bestelling. Indien de koper geen opgesplitste levering wenst, zal de levering gebeuren op de datum waarop de totaliteit van de bestelde producten beschikbaar is. 

4.2 In ontvangstneming en klachten

Bij de levering dient de koper al het nodige te doen, om eventuele schade, ontbrekende stukken, defecten of andere zichtbare gebreken of niet-overeenstemmingen van de op zijn bestelling geleverde producten te ontdekken. De koper moet in het bijzonder de staat van de verpakkingen en het aantal colli controleren, evenals de hoeveelheid, de referenties, de staat en de kenmerken van de producten.

Ingeval van klachten dient de koper per email contact op te nemen met de diensten van de Room4Room.

Op straffe van onontvankelijkheid van zijn aanvraag dient de koper:

  •   bij schade en ontbrekende stukken, op de leverbon, duidelijke en gemotiveerde bezwaren te formuleren, algemene bezwaren van het type "onder voorbehoud van het uitpakken" volstaan niet,
  •   zijn bezwaren voor schade of ontbrekende stukkenper email te bevestigen en zijn andere bezwaren te formuleren,

De koper moet bovendien de werkelijkheid van de vermelde klachten kunnen verantwoorden en aan Room4Room, haar transporteurs of aan elke door hen gemachtigde persoon, de mogelijkheid bieden, de klachten te controleren. De koper mag hiertoe geen derde laten tussenkomen.

Wanneer de klachten aanvaard worden, kan het defecte of niet-conforme product omgeruild worden. Indien het product niet meer in voorraad is bij Room 4 Room of bij haar leveranciers, kan een terugbetaling gebeuren. Het geretourneerde product moet in perfecte staat, in zijn oorspronkelijke verpakking en met al zijn toebehoren aan de transporteurs van Room 4 Room overhandigd worden. Spontane retouren zonder het akkoord van Room 4 Room worden niet aanvaard.

5 - GARANTIE VAN DE PRODUCTEN / AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Reikwijdte van de garantie

De producten hebben een garantie van 1 jaar vanaf hun levering voor alle gebreken op het gebied van fabricage, ontwerp of materiaal. Tijdens de garantieperiode verbindt Room4Room  zich ertoe, naar eigen keuze, de producten die door haar diensten als defect erkend werden, te ruilen of terug te betalen. De omgeruilde producten genieten van de garantie gedurende de resterende looptijd. Zijn uitgesloten van de garantie:

  •   de defecten aan het product ten gevolge van zijn normale slijtage, zijn aard, functie, samenstelling en prijs in aanmerking genomen;
  •   de kleine verschillen van de producten zoals gedefinieerd in artikel 2.1;
  •   de producten die te intensief gebruikt zijn, in het bijzonder voor andere doeleinden dan privédoeleinden;
  •   alle defecten aan het product die kunnen voortvloeien uit een slechte installatie, opslag, bewaring of montage (niet-naleving van de montageaanwijzingen), een gebrek aan onderhoud, een slecht gebruik of een gebruik dat niet in overeenstemming is met de technische of gebruiksspecificaties (niet-naleving van de instandhoudings- en onderhoudsvoorschriften), wijzigingen of reparaties uitgevoerd door de koper of een derde, beschadigingen veroorzaakt door externe voorwerpen (te zwaar televisietoestel op een meubel dat niet voor dit doel ontworpen is), externe gebeurtenissen zoals ongevallen, schokken, brand, vandalisme, waterschade, natuurlijk of kunstlicht (bij verkleuring), natuurrampen of slechte weersomstandigheden.

     

5.2 Toepassing van de garantie

Om te kunnen genieten van de garantie, dient men de originele factuur voor te leggen. 

5.3 Wettelijke garantie

5.4 Aansprakelijkheid van Room 4 Room 

De aansprakelijkheid van Room 4 Room met betrekking tot de geleverde producten, met inbegrip van het kader van de contractuele of wettelijke toepasselijke waarborgen, is beperkt tot de prijs van de defecte of niet-conforme producten. Room 4 Room kan niet verplicht worden tot schadeloosstelling van de indirecte schade of eventuele andere financiële schade voor de koper of een derde.

6 - GEBRUIK VAN DE WEBSITE

6.1 Intellectuele eigendom

De elementen op de website van Room 4 Room, met inbegrip van de logo's, geregistreerde handelsmerken, teksten, foto's, afbeeldingen, tekeningen, modellen of tabellen, zijn werken die beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom of persoonlijke rechten. Gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van deze website is bijgevolg verboden zonder het voorafgaande uitdrukkelijke akkoord van de eigenaars .

6.2 Aansprakelijkheid van de gebruikers

Uitsluitend de gebruikers zijn verantwoordelijk voor het surfen op de website www.room4room.nl  en www.room4roomhome.com

, Room 4 Room kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor defecten, fouten of virussen die de continuïteit van de toegang tot haar website in gevaar zouden kunnen brengen, noch voor een slechte werking van de computerinstallatie van de gebruikers, die na toegang tot de website vastgesteld zou kunnen worden. Room 4 Room kan bijgevolg niet gehouden zijn tot schadeloosstelling van directe of indirecte schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van of de toegang tot de website, of van het downloaden van elementen die op de website bewaard worden (afbeeldingen, teksten, videobestanden,...).

6.3 Wet op de informatica en vrijheid

Om de bestellingen van kopers te registreren en te behandelen, en/of om vragen om informatie te beantwoorden, verzamelt Room 4 Room persoonlijke gegevens van die personen.
Zij hebben evenwel het recht deze gegevens te raadplegen, te wijzigen of te wissen, in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de "Informatica en Vrijheid " . Vragen kunt u stellen via het e-mailadres info@room4room.nl

7 - OVERMACHT

Geen enkele partij kan verantwoordelijk gesteld worden voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan toeval of het onvoorziene optreden van een geval van overmacht, zoals, en zonder dat deze opsomming uitputtend is, overstroming, brand, storm, tekort aan grondstoffen, staking van de transportdiensten, gedeeltelijke of volledige staking, of lock-out. De partij die door dergelijke gebeurtenissen getroffen wordt, moet de andere partij daarvan zo snel mogelijk en ten laatste binnen de vijf (5) werkdagen na het optreden van de gebeurtenis, op de hoogte brengen.

De partijen komen overeen dat ze zo snel mogelijk gezamenlijk overleg moeten plegen, om samen te bepalen hoe ze de bestelling kunnen uitvoeren tijdens de duur van de overmacht.

Indien het geval van overmacht langer dan één (1) maand aanhoudt, kan Room 4 Room ervoor opteren, de bestelling niet na te komen, waarbij Room 4 Room aan de koper alle door hem gestorte sommen voor de betreffende bestelling dient terug te betalen.

8- DIVERSEN

8.1 Bewijs:

Zoals uitdrukkelijk overeengekomen tussen Room 4 Room en de koper gelden de e-mails, evenals de systemen voor automatische registratie op de website, als bewijs voor wat betreft de aard en de datum van de bestelling.

In overeenstemming met de bepalingen van het gemene recht heeft de koper toegang tot de elektronische overeenkomst afgesloten met Room 4 Room. Hiervoor dient hij per e-mail contact op te nemen met de klantendienst. In zijn e-mail zal hij alle noodzakelijke gegevens verstrekken, zoals het nummer van de bestelling en zijn gegevens.

8.2 Gedeeltelijke ongeldigheid:

Indien een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden als ongeldig beschouwd of ongeldig verklaard worden op grond van een wet of een reglement of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen hun kracht en hun draagwijdte.

8.3 Bepaling van geen afstand:

Het feit dat een van de partijen de toepassing van een clausule van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden niet geëist heeft, noch permanent noch tijdelijk, mag in geen enkel geval beschouwd worden als een afstand van de rechten van deze partij die voortvloeien uit de betreffende clausule.

8.4 Titel:

Indien een interpretatieprobleem bestaat tussen een van de titels van de artikelen en hoofdstukken en een van de clausules, worden de titels geacht niet te bestaan.

8.5 Wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden:

Room 4 Room behoudt zich het recht voor, onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Elke nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden zal op de website aangekondigd worden.

De versie die op het ogenblik van de bestelling door de koper op de website staat, geldt boven elke andere en vorige versie van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

8.6 Volledigheid van de overeenkomst:

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de koper overhandigd is, vormen een contractueel geheel en tevens de integraliteit van de contractuele relaties tussen de partijen.

9 - TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTBANK

De relaties tussen de kopers en Room 4 Room met betrekking tot de online geplaatste bestellingen, worden geregeld door het Nederlandse recht.